ثبت شرکت

/ثبت شرکت

ثبت موسسه

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۲۳:۴۲ +۰۳:۳۰ ثبت شرکت|

مؤسسه غیرتجاری موسساتی که فعالیت تجاری انجام نمی‌دهند و برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌گردند. طبق قانون ایران، ارائه این خدمات در قالب شخصیت حقوقی باید صورت گیرد. انواع موسسات غیر تجاری موسسات غیر تجاری به دو گروه تقسیم می‌شوند موسسات غیر

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۲۱:۴۸ +۰۳:۳۰ ثبت شرکت|

طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت مختلط شرکت غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. (ماده ۱۴۱ ق.ت) شرکت مختلط غیر سهامی نیز مانند مابقی شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی

ثبت شرکت مختلط سهامی

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۱۹:۳۰ +۰۳:۳۰ ثبت شرکت|

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود (ماده ۱۶۲ ق.ت). شرکای سهامی افرادی هستند که سرمایه‌ی آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده مسئولیت آن‌ها به میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.

ثبت شرکت تعاونی

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۱۷:۲۶ +۰۳:۳۰ ثبت شرکت|

طبق ماده ۲ قانون شرکت‌های تعاونی، شرکت مزبور مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی از طریق خودیاری متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می‌شود.

ثبت شرکت نسبی

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۱۴:۵۵ +۰۳:۳۰ ثبت شرکت|

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که درشرکت گذاشته است.(ماده ١٨٣ ق.ت) اسم شرکت در اسم شرکت نسبی عبارت "شرکت نسبی" و لاقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود.(ماده ۱۸۴

ثبت شرکت تضامنی

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۱۲:۳۶ +۰۳:۳۰ ثبت شرکت|

در ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسمی مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

ثبت شرکت سهامی عام

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۱۰:۰۲ +۰۳:۳۰ ثبت شرکت|

شرکت سهامی شرکت سهامی به شرکتی اطلاق می‌شود که مسئولیت مالکین سهام تنها به میزان مبلغ اسمی آن‌هاست و سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و دارای دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می‌شود. شرکت سهامی عام شرکت‌ سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن‌ قسمتی از سرمایه شرکت

ثبت شرکت سهامی خاص

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۰۱:۱۹ +۰۳:۳۰ ثبت شرکت|

شرکت سهامی شرکتی است که مسئولیت صاحبان سهام تنها محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است و سرمایه آن به سهام تقسیم می‌شود. در شرکت سهامی خاص بر خلاف شرکت تضامنی مسئولیت هر یک از سهامداران در برابر بدهی‌های شرکت تنها به مبلغی که در شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱۳۹۶-۷-۱ ۰۸:۵۴:۱۰ +۰۳:۳۰ ثبت شرکت|

شرکت با مسئولیت محدود در واقع شرکتی است که با حداقل ۲ نفر شریک برای امور تجارتی تشکیل می‌شود و مسئولیت هر یک از شرکا نسبت به بدهی‌های شرکت فقط محدود به سرمایه آن‌ها در شرکت است و در صورت کافی نبودن سرمایه لازم نیست که از اموال شخصی خود