ثبت شرکت سهامی عام

//ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی

شرکت سهامی به شرکتی اطلاق می‌شود که مسئولیت مالکین سهام تنها به میزان مبلغ اسمی آن‌هاست و سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و دارای دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می‌شود.

شرکت سهامی عام

شرکت‌ سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن‌ قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند.

نام شرکت

نام شرکت توسط موسسین شرکت انتخاب می‌شود و باید در شرکت‌های سهامی عام عبارت “شرکت سهامی عام” چه قبل و یا چه بعد از نام شرکت بیاید (ماده ۴ لایحه ۱۳۴۷)

حداقل سرمایه

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام ۵۰۰ تومان است. و سرمایه در این نوع شرکت غیر قابل برداشت است و نمی‌توان آن را به عنوان سود میان شرکاء تقسیم کرد

تشکیل شرکت سهامی عام

 • شرکت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شرکت های بزرگ می باشد که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شرکت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری در خصوص این نوع شرکت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد.
 • بعد از ثبت به هیچ یک از شرکاء عنوان مؤسس داده نمی‌شود.
 • موسسین می‌تواننداز اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند
 • موسسین شرکت باید مقررات قانونی را در تشکیل شرکت رعایت نمایند ماده ۲۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات را مسئولیت تضامنی ایشان دانسته ‌و مقرر می‌دارد:”موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند”.
 •  مؤسسین باید ابتدا به بانک مراجعه و حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح کنند.
 •  بیست درصد سرمایه شرکت را مؤسسین باید خود تعهد نموده و حداقل ۳۵% آن را به حساب مذکور واریز نمایند.
 • در صورتی که مؤسسین غیر نقد باشد اسناد آن در بانک تودیع می‌شود.
 • مؤسسین می‌بایست اظهارنامه‌ای را به انضمام پیش‌نویسی سهام که به امضای مؤسسین رسیده به اداره ثبت شرکت‌ها در تهران یا دایره ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها تقدیم کنند.
 • مرجع ثبت شرکت‌ها در صورت تکمیل بودن مدارک، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را به موسسین می‌دهد.
 • اعلامیه پذیره نویسی می‌بایست توسط مؤسسین شرکت در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می‌گیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. (طبق ماده ۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ )
 • با انتشار اعلامیه پذیره نویسی، موسسین از عموم برای سرمایه گذاری در شرکت در شرف تأسیس دعوت به عمل می‌آورند.

پذیره‌نویسی

پذیره نویسی عملی حقوقی است که به براساس آن فرد بخشی از سرمایه شرکت سهامی عام در شرف تأسیس را تعهد می‌کند و بخشی از مبلغ تعهد شده را که از ۳۵% نباید کمتر باشد به حساب شرکت در شرف تأسیس واریز می‌کند تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می‌توانند اقدام به پذیره نویسی نمایند.پذیره نویسان می‌توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. و براساس اصل ۸۱ قانون اسلامی اتباع کشورهای خارجی در ایران حق پذیره‌نویسی ندارند عیوب و ایرادات ماهوی در عمل پذیره‌نویسی تابع مقررات عام حقوق مدنی است و عدم رعایت مقررات شکلی در پذیره نویسی موجب بطلان آن شود.

مجمع عمومی موسس

این مجمع با حضور پذیره‌نویسان و مؤسسین تشکیل می‌شود و دیگر در طول زمان حیات شرکت تشکیل نخواهد شد.
مؤسسین حداکثر ظرف یک ماه از پایان مهلت پذیره‌نویسی آن‌ها را بررسی می‌کنند و بعد از احراز صحت تعهد کل سرمایه و واریز حداقل ۳۵% آن به حساب شرکت در شرف تاسیس و بعد از تخصیص سهام هر یک از مؤسسین و پذیره‌نویسان از طریق روزنامه کثیر‌الانتشاری که نام آن در طرح اعلامیه پذیره‌نویسی ذکر شده بود جهت شرکت در مجمع عمومی و مؤسس دعوت می‌شوند.

اداره جلسه مجمع عمومی موسس

این مجلس توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‎شود و اشخاص مذکور با رأی حاضرین در مجمع انتخاب می‌شوند .

(طبق ماده ۱۰۱ لایحه قانونی)
و می‌بایست رئیس مجمع و ناظران از میان صاحبان سهام باشند ولی منشی جلسه ممکن است غیر صاحب سهم باشد.

شخصیت حقوقی شرکت

بعد از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و انجام وظایف خاصی که به‌عهده آن است شرکت ایجاد شده و شخصیت حقوقی می‌یابد.

ثبت شرکت

بعد از تشکیل شرکت باید آن را به ثبت رسانید و به ثبت رساندن شرکت پس از ثبت بر عهده مدیران است و ثبت شرکت باید ظرف ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه جهت تشکیل به مرجع ثبت شرکت‌ها صورت پذیرد. (طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی) و تا وقتی شرکت به ثبت نرسیده باشد از انجام برخی از اعمال حقوقی محروم است مثل
صدور‌ ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم (ماده ۲۸ لایحه قانونی)

 • انتشار اوراقه قرضه (ماده ۵۵ لایحه قانونی )
 • استفاده از وجوهی که به حساب شرکت واریز شده است. (ماده ۲۲ لایحه قانونی )
  اگر شرکت ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه جهت تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسد به درخواست مؤسسین یا پذیره‌نویسان، مرجع ثبت شرکت‌ها گواهی حاکی از عدم ثبت را به بانک ارسال و بانک وجوه پرداختی اشخاص مذکور را مسترد می‌نماید. (ماده ۱۹ لایحه قانونی ) پس تحصیل شخصیت حقوقی شرکت موکول بهه ثبت آن نیست ولی عدم ثبت شرکت ممکن است موجب انحلال آن شود.

مدارک لازم جهت ثبت سهامی

 •  کپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضا(حداقل ۵ نفر )
 • دو نسخه اظهارنامه
 • دو نسخه اساسنامه
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • دونسخه صورتجلسه هیات مدیره
 • گواهی بانکی واریز ۳۵% سرمایه
 • آگهی دعوت مجمع موسسین
 • ارائه مجوز مرتبط در صورت نیاز
۱۳۹۶-۷-۱ ۰۹:۱۰:۰۲ +۰۳:۳۰ ثبت شرکت|

ثبت ديدگاه