ارزش افزوده

ارزش افزوده به ثروت اضافه‌ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات ایجاد می‌شود و با کسر نهاده‌های واسطه (مثل هزینه خریدها) ازعایدی‌ها به‌دست می‌آید گفته می‌شود مانند نهاده‌هایی مثل کابل، مراکزسوئیچ، نیروی انسانی متخصص در طی یک فرآیند، یک ارزش جدیدی (ارایه خدمت به مشترکین) تولید می‌کنند که در واقع به ارزش نهاده‌های ما افزوده می‌شود.

محاسبه ارزش افزوده

محاسبه ارزش افزوده به‌منظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت می‌گیرد.

به این معنی که ارزش کالاها و خدماتی که به‌عنوان داده‌های واسطه یک فعالیت به‌کار گرفته می‌شود به نوبه خود ستانده یک فرآیند تولید بوده و لازم است از ستانده این فعالیت کسر شود تا ارزش افزوده آن به‌دست آید.

ارزش ستانده – ارزش مصرف واسطه = ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده ناخالص – مصرف سرمایه ثابت =ارزش افزوده خالص

ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت بین افرادی‌ که درایجاد آن سهیم بوده‌اند توزیع می‌شود به‌عبارت دیگر ارزش افزوده به‌صورت دستمزد برای کارکنان، استهلاک برای سرمایه‌گذاری مجدد تجهیزات، سود برای شرکت، مالیات به دولت و… تسهیم می‌شود .

راه‌های محاسبه ارزش افزوده

ارزش افزوده درهریک از سطوح واحد اقتصادی، طبقه (متشکل ازچند واحد اقتصادی دارای فعالیت مشابه)، گروه(متشکل ازچند طبقه)، بخش(متشکل ازچند گروه) ، قسمت (متشکل از چند بخش) وبالاخره کل اقتصاد (شامل کلیه قسمت‌های اقتصادی) قابل محاسبه است .

برای محاسبه ارزش افزوده ۳ روش مختلف به ‌شرح زیر وجود دارد:

  1.  روش تولید یا تفریق
  2. روش توزیع یا جمع
  3. روش مصرف (هزینه)

محاسبه ی ارزش افزوده به روش تولید یا تفریق:

در این روش مجموع مصارف واسطه بکاررفته درجریان تولید کالاها وخدمات–ارزش ستانده موسسه=ارزش افزوده (درطول یک دوره مالی)

به عبارت روشن تر :

ارزش مصارف واسطه _ ارزش ستانده = ارزش افزوده

محاسبه ارزش افزوده به روش جمع یا توزیع روش متداول در موسسات:

در این روش محاسبه‌یی ارزش افزوده ازطریق توزیع آن به عوامل تولید است در این روش ارزش افزوده از تجمع هزینه جبران خدمات، هزینه استهلاک، مالیات و مازاد عملیاتی به‌دست می‌آید. در مواردی‌که مؤسسه علاوه برمالیات مستقیم درارتباط با واحد کالای تولید شده یا خدمت ارایه شده مالیات غیرمستقیم پرداخت می‌کند و یا اینکه برای پایین نگهداشتن سطح قیمت‌ها ازدولت یارانه‌ای دریافت می‌کند ما به التفاوت مالیات‌های غیرمستقیم منهای یارانه باید به چهار عنصر فوق اضافه شود.

محاسبه ی ارزش افزوده به روش هزینه (مصرف) :

روش هزینه برای برآورد تولید ناخالص داخلی به تفکیک نوع مصرف نهایی و نه به تفکیک نوع فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان به‌کار برده می‌شود.این متضمن انجام برآوردهای مستقلی از مصرف نهایی خانوارها، خدمات دولتی، خدمات خصوصی غیرانتقاعی به خانوارها و افزایش موجودی‌ها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و واردات و صادرات می‌باشد.

۲ روش برای محاسبه ارزش افزوده

الف) روش تفاضلی :

خدمات و مواد خریداری شده – کل فروش = ارزش افزوده

ب) روش تجمعی :

سایر هزینه‌های توزیع شده + هزینۀ نیروی انسانی + سود + استهلاک = ارزش افزوده

محاسبه ی ارزش افزوده به روش توزیع (تجمعی) :

در این روش برای محابه ارزش افزوده چهار عنصر تشکیل‌دهنده آن یعنی جبران خدمت کارکنان، مصرف سرمایه ثابت (استهلاک) ، سود (زیان) حاصل از عملیات و خالص مالیات‌ با هم جمع می‌شود.

خالص مالیات‌ها + سود (زیان) حاصل از عملیات + استهلاک +

جبران خدمات کارکنان = ارزش افزوده

 

مالیات +
سایر هزینه‌های توزیع شده + هزینه نیروی انسانی + استهلاک + سود = ارزش افزوده

مزایا مالیات بر ارزش افزوده :

  • درآمد زای جدید به منظور پاسخگوی به هزینه های دولیت
  •  فرار مالیاتی
  •  نوسازی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی
  •  کمترین تاثیرات منفی
۱۳۹۶-۷-۱ ۱۰:۱۷:۲۲ +۰۳:۳۰ سایر خدمات|

ثبت ديدگاه